Старт на набирането на концепции по подхода ИТИ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

На ИСУН 2020 (government.bg) са публикувани Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща, ПРР), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027.

Подходът ИТИ ще се изпълнява на територията на цялата страна, в две фази. Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ, формиращи Обща програмна концепция за приноса на фондовете от ЕС към Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране по реда на Закона за регионалното развитие (Фаза 1) и набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ, по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Фаза 2).

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/ инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/ или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране.

Два типа концепции за ИТИ са допустими за кандидатстване- комбинирани такива и други, като първите са с приоритет. Приоритет ще се дава и на концепции: с партньори от различни видове сектори; обхващащи териториите на няколко общини; с участието на стопански субекти; включващи инвестиции в различни сектори и комбиниращи инфраструктурни с „меки мерки“; имащи принос към климатичните цели и адресиращи уязвими групи и др..

Депозираните концепции за ИТИ ще бъдат обект на публични обсъждания, както и паралелно с това и на експертна оценка и на такава извършвана от Регионалния съвет за развитие на съответния регион. Съгласно Указанията, процедурата по подбор приключва в рамките на 55 работни дни от стартирането на проверката за административно съответствие и допустимост (започва в рамките на 8 работни дни от изтичане на крайния срок за кандидатстване).

Общият финансов ресурс за изпълнението на ИТИ е над 2.6 млрд. лв., като същият е разпределен, както по финансиращи програми, така и по региони за планиране.

В рамките на интегрирания териториален подход по процедурата, всички заинтересовани страни могат да инициират и подават концепции за ИТИ, при съобразяване със специфичните изисквания за допустимост на бенефициентите по отделните Програми, които го подкрепят.

Всички мерки в концепциите за ИТИ задължително трябва да са в съответствие с ИТСР на регионите, а за големите общини по Приоритет 1 на ПРР, които вече ще могат да използват ресурс и от другите Програми подкрепящи подхода и с Плановете за интегрираното им развитие. Дейностите, предвидени за финансиране по ПРР в секторите пътна инфраструктура, образователна инфраструктура, здравеопазване, социална политика и култура, следва да съответстват на картите на нуждите в сектора, изготвени от органите, отговорни за съответните политики, и отразени в ИТСР. По инициатива на кандидатите с концепции за ИТИ, ще е възможно допълването на съответните карти с нови обекти. Съответствие с картите няма да се изисква за общински пътища и за нова образователна инфраструктура. В допълнение, концепциите следва да отговарят и на допустимите за финансиране дейности по всяка една от Програмите.

Допустимите мерки, които могат да бъдат финансирани по ПРР, са:

  • инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, като: инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради); бизнес и индустриални паркове.; инфраструктура за иновации и развитие на МСП;
  • енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития;
  • устойчива мобилност, вкл. градска мобилност и инвестиции в инфраструктура и оборудване; разработване на ПУГМ; въвеждане на интелигентни транспортни системи и др. мерки за дигитализация на транспорта; подмяна на подвижния състав на обществения транспорт с екологично чист; зарядна инфраструктура за чисти превозни средства; велосипедна и пешеходна мрежа; транспортна инфраструктура, вкл. улици и съоръжения във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт; мерки за подобряване на достъпността и безопасността на транспорта; подобряване на връзките между градски, междуградски автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт и др.;
  • пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност: инвестиции в пътища от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата; инвестиции в местни общински пътища на територията на градските общини; обособяване на ленти за велосипеден транспорт; мерки за цифровизация на транспорта по пътната мрежа; всички видове мерки за пътна безопасност, ИТС, превенция и повишаване на осведомеността и др.; развитие на инфраструктура за алтернативни горива по новоизградените или модернизирани пътища;
  • зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства: обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства; повишаване на сигурността, вкл. пътна безопасност и подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти; обновяване на квартали/ специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики;
  • образователна инфраструктура и оборудване (вкл. училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, вкл. ученически общежития, както и детски ясли и градини;
  • инфраструктура и оборудване за предоставяне на здравни, интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността: подпомагане на общопрактикуващи лекари; мобилни кабинети; обновяване на медицинската апаратура в болниците, свързана с диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания; ново строителство на общинска здравна инфраструктура; изграждане и оборудване на нови социални услуги в общността за резидентна грижа за лица над трудоспособна възраст; нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за резидентна грижа за възрастни хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи и възрастни хора, които не могат да се обслужват сами и се нуждаят от постоянни медицински грижи; нови социални услуги в общността за спешно настаняване и осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация; базирани в общността центрове за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните родители и семейства;
  • жилищно настаняване;
  • култура, спорт и туризъм: инфраструктура и оборудване за масов спорт; съхранение и развитие на културното наследство: инфраструктура и оборудване за културни организации, обекти и сгради, вкл. за създаване на ключови регистри и дигитализация на културни ценности, разработване на планове за опазване и управление на обектите на недвижимото културно наследство; съхранение и развитие на природното наследство, вкл. инвестиции в инфраструктура за планински туризъм; общодостъпна дребномащабна инфраструктура и „меки мерки“ за насърчаване развитието на местни забележителности и атракции, включително популяризирането на устойчиви форми на туризъм: екотуризъм, селски туризъм, културен туризъм, крайбрежен и морски туризъм.

Допустими бенефициенти по ПРР са широк кръг заинтересовани страни, сред които: държавни органи; областни администрации; общински власти на всички градски и селски общини; представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); представители на бизнеса (предприятията); научна и академична общност; сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост; лечебни заведения, държавна или общинска собственост (само в партньорство с Министерството на здравеопазването или общината; културни институти; други организации от публичния сектор.

Планираната продължителност на предвидените за изпълнение проекти, финансирани по ПРР,  не следва да надвишава 36 месеца. По ПРР е допустимо и финансирането на дейности, които ще се изпълняват на територията на друга държава.

Програмата за околна среда (ПОС) ще подкрепя мерки за превенция и управление на риска от наводнения и за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси, както и зелени мерки в градската среда, вкл. изграждането на „зелени пояси/ зони“ на територията на общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Допустими бенефициенти по ПОС, са общини, областни администрации и Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектите, подкрепени по ПОС следва да се изпълнят до 31.12.2029 г.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще финансира инвестиции, насочени към растеж и конкурентоспособност и за насърчаване на развитието на чистите технологии, кръгови и нисковъглеродни индустрии на МСП, установени на територията на индустриални паркове или във функционална близост около тях. Допустими бенефициенти ще са микро, малки и средни предприятия, както подкрепата за тях ще е, както чрез дългови инструменти, така и с безвъзмездни средства.

Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” ще финансира интервенции във вече изградени иновационни клъстери. Потенциални бенефициенти могат да бъдат Центровете за върхови постижения и компетентност, научно-изследователските организации, висшите училища, предприятията, София Тех парк, консорциуми, институции и ведомства, работещи в областта на научно-изследователската и иновационна дейност, защитата на индустриалната и интелектуалната собственост.

По Програмите за образование и човешки ресурси ще се подкрепят множество дейности насочени към: ограмотяване на възрастни; десегрегация на училищата; допълнителна професионална подготовка за ученици; активни мерки за достъп до пазара на труда; предприемачество на уязвими групи; развитие на социалната икономика и насърчаване на заетостта в социални предприятия; активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве; интеграция на маргинализираните общности и др. Допустими кандидати по тях, са: общини, държавни, общински, частни училища, действащи институции в системата на образованието, неправителствени организации, работодатели,  предприятия и др. Проектите и по двете Програми следва да бъдат с продължителност до 24 месеца.

Концепциите за ИТИ се подават чрез системата ИСУН до 17:30 часа на 27 септември 2023 г.

Екипът на СПГ КОНСУЛТ  БЪЛГАРИЯ  има готовност да подготви  кандидатстването по схема  при заявен интерес от Вашата община, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване

1. Да оценим допустимостта на общината ви да  кандидатства  за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките заложени в условията за кандидатстване
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проект, които да подадем през електронната система ИСУН от Ваше име.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.За  въпроси  може да се свържите с консултантите на СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ  на телефон 0885 458 606, 0888 612 865 или e-mail: info@cpgbulgaria.com, cpg.consult.bg@gmail.com

Остави коментар

Още новини

Старт на набирането на концепции по подхода ИТИ

На ИСУН 2020 (government.bg) са публикувани Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща, ПРР), „Конкурентоспособност и

Read More »

Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Близо 2,5 млрд. лева са предвидени за финансиране на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по ПРР 2021-2027 г. Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.,

Read More »