Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Близо 2,5 млрд. лева са предвидени за финансиране на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по ПРР 2021-2027 г.

Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Единните указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) са утвърдени, а процедурата е официално отворена в ИСУН. Крайният срок за подаване на концепции за ИТИ е 27.09.2023 г. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., е с общ бюджет от 3,6 млрд. лв, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Предвидените средства за интегрирано териториално развитие на регионите по Приоритет 2 на програмата са близо 2,5 млрд. лева.

С публикуването на процедурата започва изпълнението на новия подход за инвестиции в подкрепа на провеждане на устойчива и балансирана регионална политика. Новият интегриран териториален подход по своята същност е механизъм за многостепенно и многосекторно управление на регионалната политика, тъй като изисква ангажираност на местни, регионални и национални заинтересовани страни в неговото разработване, изпълнение и наблюдение. Инвестиции ще се планират и изпълняват при спазване на принципа „отдолу – нагоре“ на съответната територия в партньорство и със „споделена отговорност“ в структурирането и реализирането му, отчитайки местните нужди и потенциал. Синергичният и интегриран инвестиционен процес на целевите територии ще бъде постигнат чрез изпълнение на приоритетни проекти в секторни политики с най-висока добавена стойност.

Основите на реформата в регионалното развитие бяха положени през 2019 г., когато са разработени структурата и методите за нейното прилагане. С Решение на Министерския съвет № 335 от 7 юни 2019 г. е предвидено в допълнение към ресурса на Програмата за развитие на регионите, всяка от програмите, съфинансирани от Европейските фондове за програмен период 2021-2027 г., с изключение на Програмата за транспортна свързаност, Програмата за храни и основно материално подпомагане и Програмата за техническа помощ, да заделят ресурс в размер на поне 10 % от финансирането си за ИТИ.

За постигане на целите на реформираната регионална политика и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво, както и структуриране на новия подход, бяха изпълнени и съвместни проекти на МРРБ със Световна банка и с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В резултат от работата и получените препоръки бяха инициирани промени в Закона за регионално развитие (ЗРР) и в Правилник за прилагането му.

Последните промени в нормативната уредба за управление на средствата от ЕС, регламентиращи новия регионален подход, бяха част от етапните цели, включени и приети като успешно изпълнение от ЕК в първото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Същевременно с изменението на ЗРР от 2020 г. се прецизира системата от структура и документи за планиране, програмиране и управление на регионалното и пространствено планиране и провеждане на успешна реформа в регионалната политика. Оптимизацията на стратегическите документи за изпълнение на политиката за регионално и пространствено развитие промени структурата и разшири функциите и правомощията на Регионалните съвети за развитие (РСР), които да изпълняват дейности по предварителен подбор на проектни идеи, финансирани от различни източници. С това се поставя началото на процеса по децентрализация и регионализация чрез засилване на ролята на второ ниво на управление.

Изискванията и правилата за подготовка, подаване, оценка, предоставяне на финансиране и изпълнение на конкретни проектни предложения ще бъдат предмет на отделни Насоки за кандидатстване, разработени от съответните Управляващи органи на участващите програми. Повече информация за ПРР 2021-2027 г. и ИТИ можете да откриете на www.bgregio.eu и на сайта на МРРБ – https://www.mrrb.bg/.

Остави коментар

Още новини

Старт на набирането на концепции по подхода ИТИ

На ИСУН 2020 (government.bg) са публикувани Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща, ПРР), „Конкурентоспособност и

Read More »

Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Близо 2,5 млрд. лева са предвидени за финансиране на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по ПРР 2021-2027 г. Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.,

Read More »