МИР подготвя 2,14 млрд. лв. за наука и иновации в бизнеса. Кандидатстването на родните компании и изследователски центрове започва Януари 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Ще се финансират микро-, малки и средни предприятия, висши училища, научноизследователски организации, големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия, общини и НПО

Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. е първата в историята на евросредствата в България, която ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса

550 млн. лв. национално и европейско финансиране ще подпомагат връзката индустрия-академия чрез разнообразни грантови схеми, ваучери и др.

От началото на януари 2023 г. стартират първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лева. За първи път в историята на управление на европейски средства в България има специална европейска програма за подкрепа на връзката бизнес – наука. Тя бе изпратена от Министерството на иновациите и растежа в Брюксел на 26 октомври и получи одобрение за рекордно кратък срок – на 5 декември.

По ПНИИДИТ ще могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации, микро-, малки и средни предприятия, както и големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия. По някои от мерките ще бъде допустимо съвместно участие и на гореизброените субекти заедно с НПО, големи предприятия и общини.

Програмата има два приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

По първия приоритет ще бъдат развивани вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, ще се подкрепят внедряването на технологии, трансферът на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“  по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕК. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.

По втория приоритет ще се финансира дигитализацията на публичния сектор, повишаването на киберсигурността в администрацията, създаването на пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

Програмата съдържа три стратегически интервенции. Първата е за 140 млн. лв. за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове – обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес-медиатори. Втората е за над 280 млн. лв. за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.). Третата стратегическа интервенция е за 50 млн. лв. – ваучерна схема за малки и средни предприятия за насърчаване сътрудничеството и използване потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура и други научноизследователски организации и висши училища.

ПНИИДИТ е основният инструмент за постигане на интелигентна трансформация на българската икономика чрез инвестиции в научните изследвания и иновациите. 550 млн. лв. национално и европейско финансиране ще подпомагат връзката индустрия-академия чрез разнообразни грантови схеми.

Освен водещата роля на Министерството на иновациите и растежа, в изпълнението на някои мерки от програмата са включени още две междинни звена – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Министерството на електронното управление.

Остави коментар

Още новини

МИР подготвя 2,14 млрд. лв. за наука и иновации в бизнеса. Кандидатстването на родните компании и изследователски центрове започва Януари 2023

Ще се финансират микро-, малки и средни предприятия, висши училища, научноизследователски организации, големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия, общини и НПО Програмата

Read More »

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение

Read More »