Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

МЗХГ представи за обсъждане насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година (ПРСР).

Програмата за развитие на селските райони е основния стратегически документ за прилагане на Втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) в България за периода 2014-2020 г. Като инструмент на Втори стълб, ПРСР е насочена към постигане на трите основни цели на ОСП, а именно: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост; Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях; Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

В резултат на осигурената подкрепа по процедурата се очаква да се реализират проекти, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства, включително да се осигурят възможности за създаване на заетост, да се създадат по-добри условия за труд в стопанствата, да се насърчи биологичното производство на продукти и внедряване на иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации, получени в резултат от развитието на земеделската дейност, както и да се стимулира сдружаването сред земеделските стопанства в страната.

Подмярката допринася за постигане на Приоритет 2 „Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите“, Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ и Приоритет № 5 „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство“ и по конкретно:

– Област с поставен акцент 2А „Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство“

– Област с поставен акцент 2Б „Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията“

– Област с поставен акцент 4А „Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти“

– Област с поставен акцент 4Б „Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите“

– Област с поставен акцент 4В „Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им“

– Област с поставен акцент 5Б „Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост“.

В чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители е предвидено производството по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ да се провежда посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, ръководителят на управляващия орган на програмата утвърждава за всяка процедура насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти.

В проекта на Насоки се уреждат условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В проекта на насоки са посочени допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критериите за подбор.

 1. Обхват

Проектните предложения по подмярката се изпълняват на цялата територия на Република България.

 1. Цел

Подпомагат се проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

 1. Допустими кандидати

а) земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) признати групи или организации на производители за колективни инвестиции.

 1. Финансови параметри

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 422 218 104, 00 лева.

1. Минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 29 337 лв.

2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 2 933 700 лв.

3. Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители е 2 933 700 лв.

4. Максималният размер на общите допустими разходи не трябва да надвишава 2 933 700 лв. за кандидатите и/или ползвателите/бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия

5. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящага процедура е 488 950 лв.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:

1. 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

а) финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в случай за инвестиционни разходи в обхвата на Next Generation EU;

б) за инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 на сто;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи за земеделска техника и за общи разходи по проекта е в размер до 50 на сто.

2. 35 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

а) финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в случай за инвестиционни разходи в обхвата на Next Generation EU;

б) За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 на сто;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и за общи разходи по проекта е в размер до 35 на сто.

 1. Приоритет

Приоритет, посредством критериите за подбор на проектни предложения по процедурата, се предоставя за:

 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Плодове и зеленчуци”, и/или сектор “Животновъдство”, и/или сектор “Етеричномаслени и медицински култури”;

 • Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти;

 • Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020;

 • Проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително;

 • Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение;

 • Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства;

 • Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти;

 • Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство;

 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ;

 • Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации;

 • Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000;

Критериите за подбор на проектните предложения са одобрени от Комитета за наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на шестнадесетото заседание, проведено на 19.02.2021 г.

Условията на проекта на насоки се основават на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на разпоредбите на правото на ЕС.

Част от финансовите условия и допустимите кандидати са основани на промени по подмярката, одобрени в рамките на шестнадесето заседание на Kомитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., проведеното на 19.02.2021 г. Изменението на Програмата за развитие на селските райони е изпратено на Европейската комисия 11 март 2021 г. Предложеното изменение, съгласно условията на чл. 65, параграф 9 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до Комисията. На базата на горепосоченото, условията са включени в условията за кандидатстване.

Проектът на насоки е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) за писмени възражения и предложения в съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »