СТАРТИРА ОЦЕНКАТА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Управляващият орган на ОПИК отчита голям интерес от страна на българските малки предприятия с реализиран оборот над 500 000 лв. за финансовата 2019 г., които са подали проектни предложения по процедурата за подкрепа чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за оборотен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

На 15.03.2021 г., в 16:30 часа, изтече крайният срок за подаването на проектни предложения по обявената от УО на ОПИК процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Получени са над 6000 броя проектни предложения, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ над 300 млн. лева.

Своевременно, Управляващият орган на ОПИК е сформирал оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите по процедурата проектни предложения. В тази връзка, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” уведомява всички кандидати, че при установена липса на документи и/или друга нередовност в процеса на оценка на проектното предложение, оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомления за установени нередовности. Уведомленията ще се изпращат през ИСУН 2020, чрез електронния профил на кандидата, като същият ще бъде известяван електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил.

Срокът за представяне на липсващите документи/отстраняване на нередовностите е 3 (ТРИ) РАБОТНИ ДНИ, считано от деня следващ датата на получаване на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на уведомлението се счита датата на изпращането му през ИСУН. Крайната дата, до която изисканите документи/разяснения следва да бъдат получени, е посочена в ИСУН 2020 – в основно меню „Проектни предложения“, раздел „Въпроси от комисията“, поле „Срок за отговор“.

Управляващият орган обръща внимание, че автоматично генерираните от системата ИСУН 2020 съобщения, които кандидатите получават на електронната си поща при изпратени от комисията уведомления за установени нередовности, не са част от официалната кореспонденция във връзка с оценката на проектните предложения. Задължение на всеки кандидат е да проверява регулярно, по своя инициатива, профила си в ИСУН 2020, чрез който е подаден проекта, за наличието на получени уведомления за установени нередовности, отправени към него от страна на Оценителната комисия.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »