Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува Указания за кандидатстване с проектни идеи и Процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на програмата. Процедурата е за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР, който е изцяло насочен към градското развитие с териториален обхват десетте големи градски общини в страната, както следва: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 638,5 млн. лв.

Основната цел на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Допустими за финансиране са дейности в следните групи мерки по програмата:

– Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност:

 • Инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради);
 • Бизнес и индустриални паркове;
 • Инфраструктура за иновации и развитие на МСП;

– Енергийна ефективност:
Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени  сгради, вкл. студентски и ученически общежития:

 • Кампании за повишаване на осведомеността и всички видове мерки за ЕЕ в сградите, вкл. конструктивно (и сеизмично) укрепване;
 • Системи за отопление и климатизация;
 • Интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място;
 • Оборудване за зареждане на електромобили;
 • Цифровизация на сградите;
 • Зелена инфраструктура и др.

–    Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност:
Инвестиции в инфраструктура и оборудване за устойчива мобилност, вкл., но не само:

 • разработване/актуализация на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ);
 • въвеждане на интелигентни транспортни системи и др. мерки за дигитализация на транспорта;
 • подмяна на подвижния състав на обществения транспорт с екологично чист;
 • зарядна инфраструктура за чисти превозни средства;
 • велосипедна и пешеходна мрежа;
 • транспортна инфраструктура, вкл. улици и съоръжения във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт (този вид мерки ще бъде финансиран чрез област на интервенция 168 „Физическо възстановяване и сигурност на обществени пространства“);
 • мерки за подобряване на достъпността и безопасността на транспорта;
 • подобряване на връзките между градски, междуградски автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози и др.

– Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност:

 • Подобряване на функционалните връзки между териториите чрез инвестиции в пътища от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа (съгласно чл. 3 от Закона за пътищата) на територията на 10-те градски общини извън TEN-T мрежата;
 • Инвестиции в местни общински пътища на територията на 10-те градски общини при солидна обосновка, демонстрираща подобряване на свързаността между териториите, създаване на функционални връзки и доказана необходимост от постигане на целите за социално включване и икономическо развитие;
 • Обособяване на ленти за велосипеден транспорт;
 • Мерки за цифровизация на транспорта по пътната мрежа с цел намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Всички видове мерки за пътна безопасност, ИТС, превенция и повишаване на осведомеността и др.;
 • Развитие на инфраструктура за алтернативни горива по новоизградените или модернизирани пътища.

–    Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства:

 • Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства;
 • Мерки за повишаване на сигурността, вкл. пътна безопасност и подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти;
 • Обновяване на квартали/специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики, при спазване на принципа за несегрегация.

–    Образователна инфраструктура:

 • Образователна инфраструктура и оборудване (вкл. училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, вкл. ученически общежития, както и детски ясли и градини при спазване на принципите за несегрегация.

– Здравна инфраструктура:

 • Подпомагане на общопрактикуващи лекари (индивидуални и групови практики) с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места;
 • Мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика (за мобилни кабинети могат да кандидатстват само здравни заведения или регионални здравни инспекции);
 • Обновяване на медицинската апаратура в болниците, свързана с диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания;
 • Ново строителство на общинска здравна инфраструктура при солидна обосновка за необходимостта от допълнителен капацитет и в съответствие с картата на здравните услуги.

– Социална инфраструктура:

 • Изграждане и оборудване на нови социални услуги в общността за резидентна грижа за лица над трудоспособна възраст (без увреждания и с възможност за самообслужване) – част от реформата в Дългосрочната грижа – до 19 броя обекти с до 765 потребители (цифрите са на ниво програма);
 • Нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за резидентна грижа за възрастни хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи и възрастни хора, които не могат да се обслужват сами и се нуждаят от постоянни медицински грижи – част от реформата в Дългосрочната грижа – до 54 броя обекти с до 810 потребители (цифрите са на ниво програма);
 • Нови социални услуги в общността за спешно настаняване и осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация (временно настаняване за бездомни лица и семейства, и временно настаняване в безопасна среда за лица в кризисна ситуация и жертви на домашно насилие, жертви на трафик или непридружени деца) – до 22 броя обекти с до 190 потребители (цифрите са на ниво програма);
 • Базирани в общността центрове за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните родители и семейства (предоставящи основно дейности за консултиране, обучение и терапия, както и работа в общността, застъпничество и посредничество) – до 30 броя обекти за до 1 000 деца и техните родители (цифрите са на ниво програма).

– Жилищно настаняване:

 • Осигуряване на модерно и достъпно жилищно настаняване, вкл. и на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, вкл. роми;
 • Подкрепа за прилагане на иновативни подходи за финансиране на жилищната политика в общините;
 • Насърчаване на архитектурния дизайн и изграждането на жилища, прилагащи принципи за устойчивост на околната среда, със специално внимание към смекчаването и адаптирането на изменението на климата.

– Култура, спорт и туризъм:

 • Спорт – Инфраструктура и оборудване за масов спорт (Инфраструктура за масов спорт е спортна инфраструктура, която е предназначена за ползване от широката общественост и не се ограничава само до професионални спортисти и спортни клубове);
 • Култура – Съхранение и развитие на културното наследство: инфраструктура и оборудване за културни организации, обекти и сгради, вкл. за създаване на ключови регистри и дигитализация на културни ценности; разработване на планове за опазване и управление на обектите на недвижимото културно наследство;
 • Туризъм – Съхранение и развитие на природното наследство, вкл. инвестиции в инфраструктура за планински туризъм (напр. хижи и заслони);
 • Туризъм – Общодостъпна дребномащабна инфраструктура и меки мерки за насърчаване развитието на местни забележителности и атракции, включително популяризирането на устойчиви форми на туризъм: екотуризъм (отговорно пътуване до природни места без да се засяга дивата природа), селски туризъм (насърчаващ алтернативна заетост в селските райони), културен туризъм (развитие на културни забележителности и атракции опазващи културното наследство, както и активно изживяване и участие в културни прояви и творчески процеси), крайбрежен и морски туризъм (с внимание към околната среда и местните традиции, свързани с рибарството и аквакултурите).

Допустими бенефициенти по процедурата са:

 • Държавни органи;
 • Областни администрации;
 • Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;
 • Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
 • Представители на бизнеса (предприятията);
 • Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;
 • Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
 • Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);
 • Културни институти;
 • Други организации от публичния сектор.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Крайният срок за подаване на проектни идеи е: 09.05.2024 г., 17:30 часа.

Допълнително Управляващият орган на ПРР разработи Процедурни правила, които уреждат ролята и функциите на Звената и Комитетите за подбор във връзка с участието им в подбора на операции по ПРР, в които са отразени коментарите и препоръките на общинските администрации, в качеството им на териториални органи.

Остави коментар

Още новини

Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува Указания за кандидатстване с проектни идеи и Процедурни правила за подбор на проектни идеи по

Read More »

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ № BG16FFPR003-2.001-0068 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА НА СРЕДНА ГОРА И СРЕДНА СТАРА ПЛАНИНА“

Обществените обсъждания на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“,

Read More »

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ № BG16FFPR003-2.001-0012 – „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО, ИКОНОМИЧЕСКО, УСТОЙЧИВО И НИСКО ВЪГЛЕРОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа

Read More »