881 проекта за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 са предложени за одобрение

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

881 е броят на предложените за одобрение проектни предложения по първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От 997 проектни предложения, включени в първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са одобрени за финансиране 881 проекта.
След проявения висок интерес при кандидатстването по обявената процедура, Управляващият орган на ОПИК веднага стартира оценката на проектните предложения по реда на тяхното постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1 000 проекта.
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по първа оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-0001 до № BG16RFOP002-2.073-1000:

  • Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;
  • Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;
  • Списък на оттеглените проектни предложения.

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН и УО на ОПИК ще пристъпи към подписване на административните договори.

Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни

Съгласно условията за кандидатстване след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор.

26 311 бр. проектни предложения на обща стойност 214 776 058 лв.

До момента са постъпили 26 311 бр. проектни предложения на обща стойност 214 776 058 лв.
В рамките на първа оценителна сесия са извършени следните служебни проверки:

Подадени са заявки и са получени 1 193 бр. електронни свидетелства за съдимост от Министерство на правосъдието;

  • за 997 бр. за удостоверяване за наличие/липса на наказателни постановления или съдебни решения издадени от “Главна инспекция по труда”;
  • 997 бр. наличието/липсата на задължения, както и размера на задълженията при установено наличието на такива от НАП;
  • 997 бр. удостоверения за наличие/липса на задължения към общината по седалището на кандидатите и седалището на Управляващия орган;
  • 997 бр. справки за код на основна икономическа дейност към НСИ
    и към други институции и ведомства.

До момента извършването на оценката по процедурата е в срок, при спазване на всички произтичащи от утвърдените Условия за кандидатстване по процедурата и установените в приложимата нормативна уредба процедури и правила. След приключване,в рамките на всяка отделна оценителна сесия, Управляващият орган ще публикува списък на одобрените за финансиране кандидати на страницата на ОПИК и поетапно ще се пристъпи към изплащане на помоща.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »