ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Основни параметри на процедурата 

• Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
• Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП
• Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

• Осигуряването на оперативен капитал за българските малки
предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за
справяне с последиците от пандемията COVID-19.

78 233 200 лв. (40 000 000 евро)
• Бюджетът се предвижда да бъде разделен пропорционално по сектори
на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на
малките предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от
допустимите сектори.

Критерии за подбор -Допустими
кандидати

Са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в
рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и
Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
• Са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други
планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
• Са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци
в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване
спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Недопустими кандидати

• Предприятия с икономическа дейност, попадаща в обхвата
на Приложение I към ДЕО;
• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности
за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;
• Предприятия от сектор С раздел 10 (кодове 10.1, 10.2.,10.3,
10.4., 10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.) и раздел 11
(кодове 11.02., 11.03. и 11.06.);
• Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни
дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“;

Допусти ми дейност и/разходи

Допустими дейности:
Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или
липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от
COVID-19.
Допустими разходи:
Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите

-суровини, материали и консумативи;

-външни услуги (вкл. режийни разходи);

-персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка
на работодателя) и др.),

чиято стойност се калкулира в стойността на
произведената продукция/предоставяната услуга.
По процедурата се предвижда възможност за прилагане на
финансиране на основата на опростени варианти на разходи,
определени по коректен, справедлив и проверим метод на изчисление в
съответствие с изискванията на чл. 67 (5) от Регламент 1303/2013 г.

Минимален размер на помощта -Неприложимо
Максимален размер на помощта – 50000 лв.
Максимална продължителност на проектите – 3 месеца
Интензитет на помощта 100 %

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500000 лв!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Форма за бърз контакт

Други проекти

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Нашата мисия

Ние правим най-доброто, на което сме способни.
Географските граници не са препятствие за нас.
Младите хора са нашата силна страна и енергия.