Класиране на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Списъци на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, Списъци с резервните предложения за изпълнение на инвестиции и Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

 

От включените в оценка 859 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 375 броя на кандидати, развиващи основната си икономическа дейност или осъществяващи допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

За изпълнението на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции на крайни получатели е предвидено Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България да предостави средства от Механизма в размер на 170 741 048,66 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

На кандидатите, включени в Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции ще бъдат  издадени мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на средства от Механизма, и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Решенията за отказ ще бъдат изпращани чрез Информационната система за Механизма – ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

 

Leave a Reply

More News

Класиране на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от

Read More »