Нов Целеви Прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро

на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.014 „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро“ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. подобряване опазването на околната среда.

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване..

Проектните предложения по подмярката трябва да се изпълняват на територията на Република България. Проектните предложения, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора за функционирането на Европейския съюз в продукти извън приложение № І от Договора или памук, са допустими за подпомагане, ако се изпълняват на територията на селските райони.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са:

  • регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

  • признати групи или организации на производители и извършвали дейност от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

  • лица извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските районии с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 39 116 000,00 лв.

Екипът на СПГ КОНСУЛТ  БЪЛГАРИЯ  има готовност да подготви  кандидатстването по схема  при заявен интерес от Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:На етап кандидатстване

1. Да оценим допустимостта на стопанството ви да  кандидатства  за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките заложени в условията за кандидатстване
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проект, които да подадем през електронната система ИСУН от Ваше име.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За  въпроси  може да се свържите с консултантите на СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД на телефон

0885 458 606, 0888 612 865 или e-mail: info@cpgbulgaria.com, cpg.consult.bg@gmail.com

Остави коментар

Още новини

Нов Целеви Прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300

Read More »

СТАРТИРА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ С ПОСЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ В РЕЗЕРВНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СЕКТОРИ B, E, L, N, P, Q, R и S ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089

На 23.03.2022 г. Ръководителят на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) взе решение за провеждане на процедура по наддоговаряне с последните 179

Read More »

Процедура на подбор на проекти „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност , чрез инструмента React-EU. Тази мярка ще

Read More »