CPG Consulting Новини

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

“План “Възстановяване”- Къде сме?”

Планът за възстановяване е един наистина много силен инструмент, който ще ни даде възможност да направим преход към кръговата икономика, към нова Европа, дигитализация, зелена икономика и да възстановим икономиката такава, каквато

Read More »

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях. Това заяви министърът на икономиката Даниела Везиева

Read More »

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият размер

Read More »

Проведе се Второто официално заседание на Тематичната работна група за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

На 27 юли 2021 г. чрез платформата WebEx се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. Заседанието се

Read More »

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в България.

В представения проект на Насоки се уреждат условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Read More »

106,5 МЛН. ЛВ. ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕСУРС ЗА НАДДОГОВАРЯНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

В резултат от проведена Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 15.06.2021 г. бе взето решение за одобряване  на промени  в  Методологията  и  критериите  за подбор 

Read More »

Безвъзмездно финансиране за инвестиционни проекти до 5 867 400 лева чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2

Безвъзмездно финансиране за инвестиционни проекти до 5 867 400 лева чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от

Read More »

АГРО ГРУП 2016 ЕООД като ексклузивен партньор на СПГ Консулт България в помощ на земеделеца и неговото кандидатстване по мярка 4.1

Фирма  АГРО ГРУП 2016 ЕООД е ангажирана в производството и търговията на отоплителни системи за оранжериини комплекси през последните 20 години. Динамично развиващото се земеделие на Балканите през последните 4 години провокира фирмата да

Read More »

Започва прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

От  19 април, започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020

Read More »

Работен вариант на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4

„Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с отразени коментари от проведеното обществено обсъждане С цел постигане на по-добра информираност на кандидатите Управляващият орган

Read More »