ПОДПИСАНИ СА НОВИ 1 589 БРОЯ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПЕТНАДЕСЕТА И ШЕСТНАДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) подписа нови 1 589 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати по петнадесета и шестнадесета оценителна сесия, включващи проектни предложения с регистрационни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-16000 вкл.

Допълнително е приключена и оценката по петнадесета оценителна сесия, включваща 992 броя проектни предложения с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-15000 вкл., по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК. Одобрени за финансиране са нови 19 броя проекти на обща стойност 139 672,37 лева. С тях, общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения по сесията е 839 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 754 449,09 лева.

– Допълнителен списък на финасираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 15-та оценителна сесия;

 Допълнителен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 15-та оценителна сесия.

Също така по процедурата са одобрени допълнително за финансиране нови 34 броя проектни предложения по шестнадесета оценителна сесия с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-15001 до BG16RFOP002-2.073-16000 вкл. С тях, общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения по сесията е 750 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 110 534,37 лева.

– Допълнителен списък на финасираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 16-та оценителна сесия;

– Списък на оттеглените проектни предложения по 16-та оценителна сесия.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »