Увеличавана на бюджета по процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

–      По процедурата са подадени общо 1 932 проектни предложения, от които 37 броя кандидати са подали повече от едно проектно предложение по процедурата и се считат за оттеглени, съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване, както и 3 броя кандидати са подали молба за оттегляне на проектните си предложения в хода на оценката на административно съответствие и допустимост.

–      За по-бързото приключване на оценката, Управляващият орган на ОПИК e предприел действия същата да се извършва на базата на опростени вътрешни правила, което е довело до максимално съкращаване на сроковете за разглеждане и своевременно публикуване на окончателните резултати.

–      На 01.12.2020 г. на интернет страницата на ОПИК (opic.bg) и в системата ИСУН 2020 са публикувани списъци с предложените за финансиране и с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

–      Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на 233 645 650.49 лева (119 461 124.17 евро). От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 532 856.49 лв. Резервните проектни предложения по процедурата са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 112 794.00 лв.На 30- ти декември стартира и процесът по договаряне по процедурата с изпращането на първите 77 покани. Осигурени са средства за всички, които отговарят на изискванията, като поетапно ще бъдат изпращани покани за сключване на договори.

–      След приключилата оценка и във връзка със заложеното пропорционалното бюджетно разпределение по сектори на икономическа дейност по КИД-2008, съгласно Условията за кандидатстване, са налице неусвоени по процедурата средства в размер общо на 21 467 143.51 лева. В тази връзка, от страна на Управляващия орган на ОПИК вече са предприети действия за вземане на решение от страна на Комитета за наблюдение на оперативната програма за одобряване увеличаването на бюджета по процедурата.

Същевременно, Управляващия орган на ОПИК е стартирал процеса по  сформиране на екип по договаряне по процедурата, който ще изпраща покани до одобрените за финансиране кандидати да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване. След проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати и при положително решение от страна на Комитета за наблюдение на програмата относно увеличаването на бюджета по процедурата, безвъзмездна помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъците с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »