АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Основни параметри на процедурата

• Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19
• Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП
• Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП “

Цел
• Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на
работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в
контекста на COVID-19

Бюджет
• 78 233 200 лв. (40 000 000 евро)
• Бюджетът се предвижда да бъде разделен пропорционално по сектори
на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на
МСП във всеки от допустимите сектори.
• Ще бъде извършено разделение на бюджета и по категории
предприятия (микро, малки и средни).

• Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също
предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро
(391 166 лева) за период от три бюджетни години.

Допустими кандидати

•Юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите;
•Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП
и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
•Имат минимум една приключена финансова година
(2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
•Не са недопустими кандидати съобразно
демаркационната линия с други планове и програми,
финансирани със средства на ЕС.

Недопустими кандидати

•предприятия с икономическа дейност, попадаща в обхвата
на Приложение I към ДЕО;
•предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности
за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
•Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;
•Предприятия от сектор С раздел 10 (кодове 10.1, 10.2.,10.3,
10.4., 10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.) и раздел 11
(кодове 11.02., 11.03. и 11.06.);
•Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни
дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“;

Допустими дейности/разходи

Допустими дейности:
1. Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни
условия на труд, както и за адаптиране на процесите и
организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими разходи:
Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
1. Осигуряване на колективни средства за защита;
2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на
автоматични диспенсери;

Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
– Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на
работното място;
– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на
безконтактно преминаване между отделните помещения;
– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от
циркулация на вируса;
– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез –
хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на
дистанционна работа.
Минимален размер на помощта – 3 000 лв.
Максимален размер на помощта –
микро – 15 000 лв.
малки – 30 000 лв.
средни – 75 000 лв.
Интензитет на помощта -100 %

Максимална продължителност на проектите – 9 месеца

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Форма за бърз контакт

Други проекти

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Нашата мисия

Ние правим най-доброто, на което сме способни.
Географските граници не са препятствие за нас.
Младите хора са нашата силна страна и енергия.