Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране
10 000 000 лева

(5 112 918, 81 евро)

8 500 000 лева

(4 345 980,99 евро)

1 500 000 лева

(766 937, 82 евро)

Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  са, както следва:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
 

Няма

 

391 166 лв.

ВАЖНО: Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 10% от оборота[1], реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.

[1] Код 15 000 „Общо за група I“ от приходната част на Отчета за приходите и разходите, част от Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ

 Процент на  съфинансиране:

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е, както следва:

Максимален интензитет на помощта
100 %

Допустими кандидати:

 Критерии за допустимост на кандидатите

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията микро-, малко или средно предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1), както и изискуемите допълнителни документи, свързани с определяне категорията на предприятието (ако е приложимо) съгласно посоченото в т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване.

3) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД – 2008 – Приложение 6 към настоящите Условия/:

  • 79.11 „Туристическа агентска дейност“;
  • 79.12 „Туроператорска дейност“.

ВАЖНО: Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 1 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008 от Формуляра за кандидатстване като кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.

Източник на проверка относно кода на основна икономическа дейност е посоченото от кандидатите във Формуляра за кандидатстване (т. 1 „Данни за кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“) и служебни проверки от НСИ /Мониторстат.

4) Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма.

ВАЖНО: В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“.

5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

6) Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Дейности, допустими за финансиране:

Допустими дейности:

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими целеви групи (ако е приложимо):

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към микро, малки и средни предприятия, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност и развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности /КИД – 2008 Приложение 6 към Условията/:

– 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

– 79.12 „Туроператорска дейност“.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта (ако е приложимо):

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Краен срок за подаване на проектните предложения:

Ще се прилага процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване, както следва:

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.10.2020 г. 16:30 часа

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Форма за бърз контакт

Други проекти

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Нашата мисия

Ние правим най-доброто, на което сме способни.
Географските граници не са препятствие за нас.
Младите хора са нашата силна страна и енергия.